Ogólnopolskie

1. Referat „Zasady moralności Augusta Cieszkowskiego” – o doktoracie księdza Augustyna Jakubisiaka, sympozjum „Augustyn Jakubisiak a filozofia polska: znaczenie i konteksty”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 25 października 2019.

[dodatkowe informacje] [prezentacja multimedialna]

2. Referat pt. Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka: źródła – koncepcje – znaczenie, XI Polski Zjazd Filozoficzny, 9-14 września 2019, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. [link1]

“Celem referatu będzie: po pierwsze – przedstawienie ważniejszych źródeł poglądów Jakubisiaka; po drugie – omówienie jego głównych koncepcji filozoficznych; po trzecie – próba określenia znaczenia i wpływów jego dzieła; po czwarte – wskazanie aktualnych i nadal wartościowych treści zawartych w jego spuściźnie”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]

3. Referat pt. Triada platońska w mowach i przepowiadaniu ks. Augustyna Jakubisiaka, Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna „Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno”, WF UR, Rzeszów, 21-22 lutego 2019.

“W swoich mowach i kazaniach, a także wydawanych dziełach, Jakubisiak często podejmował kwestie związane z moralnością i etyką chrześcijańską, dla których pojęcia Prawdy, Dobra i Piękna są kluczowe. Referat będzie próbą wydobycia idei składających się na platońską triadę z opublikowanych zbiorów mów, kazań i komentarzy do Pisma świętego autorstwa polskiego kapłana”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]

4. Referat pt. Augustyn Jakubisiak jako krytyk Henriego Bergsona – ojca katolickiego modernizmu, Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna „Humanistyka bez epoki. Literatura, sztuka i zjawiska społeczne po modernizmie i postmodernizmie”, WH AGH, Kraków, 15 grudnia 2018.

“Celem referatu będzie wskazanie wpływów myśli i idei filozoficznych – zwłaszcza irracjonalizmu – Henriego Bergsona na poglądy ks. Augustyna Jakubisiaka, a także rekonstrukcja krytyki francuskiego noblisty dokonanej przez polskiego kapłana. Zamiar ten zostanie zrealizowany poprzez odwołanie się do pism obu filozofów: Ewolucji twórczej Bergsona i Vers la causalité individuelle Jakubisiaka (zbiór wykładów wygłoszonych na Sorbonie)”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]

5. Referat pt. Augustyn Jakubisiak we wspomnieniach – wątki filozoficzne, VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna „Episteme”, WFiS UMCS, Lublin, 8-9 grudnia 2018.

“Wśród osób, które pozostawiły wspomnienia o polskim duchownym i intelektualnie skorzystali ze spotkania z nim, znajdują się m.in. Irena Gałęzowska (kwestia socjologizmu a jednostka), Bolesław Miciński (interpretacja Kanta i rola indywiduum), Jan Łukasiewicz (spór o logistykę i jej relacje z filozofią) czy José-Marie Bouchet (sprawa „nowej apologetyki” chrześcijaństwa). Okazuje się, że kontakty z Jakubisiakiem niejednokrotnie pozwoliły im doprecyzować swoje własne idee, niekiedy też znacząco wpłynęły na dalszą pracę i postrzeganie świata. Pozwalają one głębiej zrozumieć wpływ i znaczenie jego myśli dla rozwoju filozofii, zwłaszcza polskiej”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]

6. Referat pt. Rzeczpospolita Polska i jej katolickie posłannictwo w myśli ks. Augustyna Jakubisiaka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polskość a katolickość: Ojczyzna w perspektywie wiary”, WT KUL, Lublin, 26-27 listopada 2018.

“Ksiądz Augustyn Jakubisiak (1884-1945) – zapomniany, ale wybitny polski myśliciel okresu międzywojennego związany z inteligencją paryską – wielokrotnie podejmował refleksję nad posłannictwem Polski wśród innych narodów świata, odwołując się do jej chrześcijańskich korzeni i katolickich wartości. Świadczą o tym nie tylko liczne mowy, kazania i wystąpienia, ale i działalność społeczno-duszpasterska, by wspomnieć tylko, że pełnił funkcję kapelana armii gen. Józefa Hallera, która powróciła do Ojczyzny w 1919 roku. Jakubisiak w dniu 11 listopada 1941 roku mówił: „Nie wyrzekajmy się odwiecznego programu tego Państwa, jego głęboko chrześcijańskich potrzeb i dążeń, którym zawsze będzie dawało pierwszeństwo. Nie dajmy wrogom naszym tej iście szatańskiej satysfakcji, powtarzając ich kłamstwa i oszczerstwa na Państwo Polskie. Starajmy się dobrze zrozumieć głęboką celowość tego Państwa, jego od Boga mu daną cywilizacyjną misję w świecie”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]

7. Referat pt. Indywiduum wartością najwyższą. Kara śmierci w świetle antropologii metafizycznej Augustyna Jakubisiaka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „My się śmierci nie boimy – zmiany w postrzeganiu śmierci na przestrzeni dziejów”, WPiA UŚ, Katowice, 17-18 listopada 2018.

“W 1926 roku Jakubisiak został mianowany kapelanem więźniów departamentu Sekwany (Paryż, Francja). Dwóch osadzonych skazano na najwyższą karę – śmierć. Jakubisiak oczywiście spełnił wobec nich obowiązek duszpasterski i towarzyszył im w ostatniej drodze, jednakże sprzeciwiał się wymierzeniu kary śmierci. Jedna z osób, która go znała, Halina Micińska-Kenarowa, zapisała w swoich pamiętnikach, że do całej sprawy polski myśliciel podchodził nie tylko z żalem, ale i z oburzeniem”.

[pobierz pełen tekst abstraktu w pdf]